ДОДАТОК 1
до рішення сесії Марківської
селищної ради восьмого скликання
від 15.03.2021 року № 5-25/2021

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету
Марківської селищної ради

1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Марківського району Луганської області (далі – ЦНАП або центр) є структурним підрозділом (відділом) виконавчого комітету Марківської селищної ради Марківського району Луганської області, який утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг згідно з визначеним Переліком.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ЦНАП як структурного підрозділу виконавчого комітету Марківської селищної ради Марківського району Луганської області приймається Марківською селищною радою Марківського району Луганської області(далі – Рада).

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основні завдання Центру:
1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
4) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції України та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається органом, що прийняв рішення про його утворення. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається органом, що прийняв рішення про його утворення, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Центр забезпечує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії адміністратора із суб’єктами надання адміністративних послуг та у випадках, передбачених законодавством – безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр та віддалені робочі місця (далі – ВРМ), мобільний ЦНАП визначається Радою. Він включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. До адміністративних послуг також прирівнюються надання витягів і виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

6. У центрі здійснюється прийняття та видача звітів, декларацій і скарг, довідок, рішень селищної ради визначених рішенням Ради. Надаються послуги з зняття з реєстрації місця проживання/перебування та реєстрації місця проживання/перебування.

7. Для зручності суб’єктів звернень у центрі та ВРМ відповідно до узгоджених рішень (з визначенням графіку та інших умов), можуть здійснювати прийом представники органу соціального захисту населення, Пенсійного фонду України, інших суб’єктів надання адміністративних послуг, суб’єктів надання послуг електропостачання та газопостачання, комунальних підприємств, а також працівники виконавчих органів і структурних підрозділів виконавчого комітету Ради.

8. У приміщенні центру та ВРМ можуть надаватися супутні послуги (банківські, виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів тощо) суб’єктами господарювання, відбір, яких здійснюється на конкурсній основі (критерії відбору – мінімізація матеріальних витрат і витрат часу суб’єкта звернення).

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі та ВРМ звертається до адміністратора або у випадках передбачених законодавством – до представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

10. Відділ має наступну структуру: начальник центру надання адміністративних послуг, заступник начальника, адміністратори, державні реєстратори, спеціалісти.

11. Центр очолює керівник. Керівником центру є начальник центру надання адміністративних послуг відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Марківського району Луганської області. Керівник центру призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою на конкурсній основі.

12. Основні завдання керівника Центру:
1) здійснення керівництва роботою центру;
2) організація діяльності центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, визначення шляхів удосконалення й підвищення ефективності роботи центру;
3) представлення центру у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;
4) координація діяльності працівників центру та посадових осіб органу місцевого самоврядування, які надають послуги через ЦНАП, а також представників СНАП, які залучаються до його роботи;
5) організація інформаційного забезпечення роботи центру, роботи із засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів;
6) сприяння створенню належних умов праці у центрі, внесення пропозицій селищному голові та Раді щодо матеріально-технічного забезпечення центру;
7) організація та контроль виконання у центрі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Ради та її Виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови;
8) виконання функцій адміністратора центру;
9) виконання функцій державного реєстратора центру;
9) несення персональної відповідальності за невиконання або неналежне виконання покладених на центр завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової/службової дисципліни;
10) планування роботи центру, подання пропозицій до перспективних і поточних планів роботи селищному голові;
11) розроблення Положення про центр, у разі потреби – змін і доповнень, подання їх на затвердження в установленому порядку;
12) звітування про проведену роботу центру;
13) забезпечення планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників ЦНАП;
14) виконання інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується селищним головою.

13. Заступник начальника є посадовою особою органу, що утворив центр та виконує функції адміністратора центру, а також виконує повноваження, які передбачені його посадовою інструкцією. Заступник начальника центру здійснює координацію, організацію і контроль роботи адміністраторів центру, дотриманням трудової/службової дисципліни. Заступник начальника центру призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою на конкурсній основі.

14. Адміністраторами центру є посадові особи органу, що утворив центр, які входять до складу центру. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Марківської селищної ради Марківського району Луганської області на конкурсній основі. Основними завданнями адміністратора є:
1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо адміністративних послуг, які можна отримати в центрі;
2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;
3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;
6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;
7) надання адміністративних послуг на віддалених робочих місцях.

15. Адміністратор виконує інші повноваження відповідно до посадової інструкції.

16. Адміністратор має номерну печатку (штамп).

17. Адміністратор має право:
1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень;
4) посвідчувати власним підписом і печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів із реєстрів і баз даних, необхідних для надання адміністративної послуги;
5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

18. Державний реєстратор:
1) має печатку, зразок та опис якої встановлюється Міністерством юстиції України. Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Втручання в діяльність державного реєстратора, крім випадків, передбачених законодавством України, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
2) Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» з прийому документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та видачі оформлених результатів їх надання можуть виконувати адміністратори відділу ЦНАП, відповідно до ч.1. ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги».
3) Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» з видачі та прийому документів можуть виконувати адміністратори ЦНАП, відповідно до ч. 1. ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги».
4) На державного реєстратора може покладатися функція адміністратора ЦНАП.
5) Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Марківської селищної ради Марківського району Луганської області.

19. Начальник та інші працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням селищного голови в установленому законодавством порядку.

20. Центр, під час виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

21. З метою забезпечення зручних і доступних умов отримання послуг в Марківській селищній раді Марківського району Луганської області є віддалені робочі місця ЦНАП, які розташовані за адресами:
– 92443, Луганська обл., Марківський р-н, с. Бондарівка, пров. Центральний, буд. 1, корпус Д;
– 92424, Луганська обл., Марківський р-н, с. Кризьке, вул. Миру, буд. 18, корпус А;
– 92430, Луганська обл., Марківський р-н, с. Лісна Поляна, вул. Центральна, буд. 13 А;
– 92440, Луганська обл., Марківський р-н, с. Сичанське, вул. Центральна, буд. 5.
– 92444, Луганська обл., Марківський р-н, с. Кабичівка, пров. Поштовий, буд. 1.
– 92441, Луганська обл., Марківський р-н, с. Караван-Солодкий, вул. Центральна, буд. 9А.
– 92420, Луганська обл., Марківський р-н, с. Просяне, вул. Центральна, 1буд. 15.
– 92410, Луганська обл., Марківський р-н, с. Красне Поле, площа Перемоги, буд. 1.
– 92413, Луганська обл., Марківський р-н, с. Гераськівка, вул. Центральна, буд. 13.
– 92400, Луганська обл., смт. Марківка, провулок Південний, буд. 2, кабінет 109 (два віддалені робочи місця).
Також, запроваджується надання адміністративних послуг через мобільний ЦНАП, в тому числі, за моделлю виїзного адміністратора.
В віддаленому робочому місці надаються адміністративні послуги відповідно до затвердженого Радою Переліку адміністративних послуг.
До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости або інші спеціалісти відповідно до законодавства.

22. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр. Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр. Час прийому суб’єктів звернень у центрі та на віддалених робочих місцях ЦНАП визначаються відповідно до законодавства Радою.

23. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.

24. Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами, якщо інше не передбачено законодавством України.

Селищний голова

Ігор ДЗЮБА